.bashrc .bash_profile 使い分け

bash_profile  ログイン時

bashrc bash を起動した時

 

http://usagidaioh.exblog.jp/17578556